2012
cavilll
cavilll
Yusuke
Gunji
Eri
Inami
Le Petit Mignon
Sola Eguchi
HAMADARAKA
Shinya Ishida
2011
Yankoma
小林銅蟲
岡野智史
Sakurako
Hamaguchi
Yankoma
Doumu
Kobayashi
Ryo Hirano
Satoshi Okano
Gotou Hidekado
Kohei Yamao
ICHASU
2010
Kazuki
Takakura
Syota
Sakamoto
Chihiro
Fukushi
Kentaro
Sunaga
Koki
Yoshihara
Nanook
2009
Uso Fujishiro
YAMAsaki asaHIKO
Masahiro
Yamaguchi
Ryohei
Minami
Syogo
Yoshikawa
Koji
Maekawa
Hoji Tsuchiya
2008
Natsuko Magara
Motoko ohta
Yosuke Goda
oki chu
Emi Kaneko
Drum no hito
Kanji Matsuura
Chika Yaoita
CDR
Yuko Oba